അശ്വത്ഥാമാവ് വെറും ഒരു ആന

അശ്വത്ഥാമാവ് വെറും ഒരു ആന

sivasankar book malayalam gold smuggling

"When you go through a hard period,

When everything seems to oppose you,

When you feel you cannot even bear one more minute,

NEVER GIVE UP!

Because it is the time and place that the course will divert! "

30 വർഷത്തെ സർവ്വീസ് ജീവിതത്തിൽ  ഏകദേശം 30 ദിവസം മാത്രം ലീവെടുത്ത വർക്ക് ഹോളിക്ക് ആയൊരാൾ

 

 

 

Leave a Reply